Author:
Submitted by: Elin   Date: 2013-06-10 16:22
Comments:   Ratings:
Stadgar för kvinnojouren i Sandviken

§ 1 Ändamål, Uppgift och grundsyn
Kvinnojouren är en kvinnopolitisk förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.
Föreningen har till uppgift att:
• Ge kvinnor, tjejer och barn stöd i nödsituationer som rör mäns våld mot kvinnor,tjejer och barn både fysiskt och psykiskt våld, sexuella övergrepp, våldtäkt och sexuella trakasserier.
• Väcka opinion och ge ökad kunskap samt arbeta aktivt mot mäns sexualiserade våld mot kvinnor, tjejer och barn. Vi ska också arbeta mot manlig dominans och överordning på samhällets alla nivåer. Arbeta aktivt mot prostitution, pornografi.
• Vi ska även belysa det sexualiserade våldet som förekommer i lesbiska förhållanden, samt öka förståelsen och lära oss mer om problematiken kring detta.
• Verka för förståelse av alla människors lika värde.
• Upprätthålla jourverksamhet.
Föreningen ska arbeta med ett feministiskt perspektiv, där vi ser att mäns våld mot kvinnor beror på samhällets strukturer, makt och normer. Vi ska även arbeta för att ändra den fördomsfulla synen på feminismen som finns både inom och utanför vår verksamhet.
Solidaritet mellan medlemmarna och de kvinnor, tjejer och barn som söker föreningens stöd samt respekt för vars och ens integritet är ett absolut grundläggande krav i verksamheten.

§ 2 Medlemskap och avgift
Medlemskap beviljas kvinnor och tjejer som antagit föreningens stadgar samt erlagt medlemsavgift. Utträde ur föreningen ska begäras skriftligt.
Medlem som trots påminnelse resterar med avgift under längre tid än 12 månader utesluts ur föreningen.
Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet.
Medlem som bryter mot stadgarna kan genom beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen.
Tjejer mellan 15-20 år har fritt fullvärdigt medlemskap.

§ 3 Årsmötet är föreningens högst beslutande organ
Årsmöte ska äga rum innan mars månads utgång
Personlig kallelse till alla medlemmar skall ske minst två veckor före årsmötet.
Nomineringstiden avslutas en vecka före årsmötet.
Rösträtt har de medlemmar som har betalat sin medlemsavgift 1 månad före årsmötet innevarande år.
Vid årsmötet skall förutom övriga ärenden förekomma:
A/ Behandling av styrelsens och revisorernas berättelse för föregående år
B/ Beslut av ansvarsfrihet för styrelsen.
C/ val av styrelseledamöter och suppleanter
D/ Val av revisorer och suppleanter
E/ Val av valberedning
Val av styrelse och revisorer sker med sluten omröstning såvida inte årsmötet beslutar annorlunda. Vid lika röstetal avgör lotten. Vid öppen omröstning har sittande ordförande utslagsröst.
Till årsmötet har enskild medlem rätt att sända in motioner. Dessa ska vara styrelsen tillhanda senast före februari månads utgång.
§ 4 Medlemsmöte
Medlemsmöte ska hållas i enlighet med av årsmötet godkänd verksamhetsplan, dock minst två gånger per år.
§ 5 Styrelse
Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan medlemsmötena. Den handhar föreningens angelägenheter och förvaltning i överensstämmelse med fattade beslut och dessa stadgar.
Antal ledamöter i styrelsen ska vara sju.
Styrelseledamöter väljs för två år med växelvis avgång.
Styrelsen är beslutsmässig när minst 4 ledamöter är närvarande.

Ordförande och kassör väljs särskilt, de måste vara minst 18 år.
Suppleanter väljs för ett år.
Antalet suppleanter skall vara minst 5 till antalet..

Suppleanterna tjänstgör som ordinarie i den ordning de blivit valda.
Föreningens styrelse skall sammanträda minst 6 ggr/år.
Till styrelseledamöterna skall samtliga suppleanter kallas och de bör närvara.

Anställd personal samt representanter för tjejjouren ska adjungeras till styrelsens sammanträden och ha yttrande och förslagsrätt.
Anställd personal har skyldighet att informera styrelsen rörande föreningen och dess löpande verksamhet.
Styrelsen anställer och entledigar för föreningen erforderlig personal som påtar sig härigenom det arbetsgivaransvar som gäller enligt svensk arbetsmarknadspraxis.
§ 6 Valberedning
Valberedningen skall bestå av 3 kvinnor som inom sig utser en sammankallande. Valberedningen har till uppgift att mottaga och rangordna de inkomna nomineringarna samt att informera alla de nominerade vad uppdraget innebär.
§ 7 Firmatecknare
Föreningens firma ska tecknas av minst två i föreningen varav en är ordförande eller kassör.
För föreningen utfärdad fullmakt rörande ekonomiska handlingar skall även den undertecknas av två i förening.
§ 8 Revision
Två revisorer och en suppleant väljs årligen av årsmötet.
Föreningens räkenskaper och protokoll granskas vid verksamhetsårets slut.
Revisorer skall närvara vid årsmötet och föredra revisionsberättelse samt yttra sig i fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
§ 9 Jourgrupp
Endast medlem som genomgått utbildning enligt fastställd studieplan får deltaga i jourverksamhet.
Det åligger styrelsen att godkänna och besluta om deltagande i jourgrupp.
Medlem i jourverksamheten skall iakttaga tystnadsplikt.
§ 10 Tjejjour
Endast medlem som godtagit tjejjourens plattform får deltaga i tjejjourens verksamhet.
Utifrån av styrelsen godkänd verksamhetsplan och budget står det tjejjouren fritt att välja arbetssätt och verksamhet.
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning lämnas vid verksamhetsårets slut.
§ 11 Föreningens upplösning
För föreningens upplösning krävs beslut om detta vid två på varandra följande årsmöten. Vid båda årsmötena skall 2/3 av närvarande medlemmar vara eniga om förslaget.
Eventuella medel skall vid sista årsmötet doneras till ROKS. ( Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjouren i Sverige)
§ 12 Stadgeändring
Ändring av föreningens stadgar kan ske endast vid årsmötet.
Förslag till stadgeändring skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast före februari månads utgång.
Stadgeändring är ej giltig med mindre än 2/3 vid årsmötet närvarande medlemmar är eniga därom.
§ 13 Övrigt
Om frågor kommer upp som inte finns med i de lokala stadgarna gäller skrivningen som finns i ROKS stadgar.
Download : Kvinnojourens stadgar
Size: KB, downloaded 1883 times